Greep krijgen op het reïntegratieproces

terug naar informatie over trainingen

Terugdringen van ziekteverzuim is belangrijk voor de betreffende werknemer en voor de organisatie. Vaak vindt verzuimbegeleiding plaats bij acute problemen zonder dat er sprake is van een duidelijk en verankerd verzuimbeleid. Dat maakt verzuimbegeleiding zeer tijdrovend en ongrijpbaar.

Duidelijkheid, weten wat er van elkaar verwacht wordt, is voor alle betrokkenen (de verzuimende werknemer, de leidinggevende, de bedrijfsarts en de collega’s) erg belangrijk. Door te werken met re-integratieplannen is die duidelijkheid aan te brengen en door het ontwikkelen van een protocol is bovendien de continuïteit te waarborgen. Een goed verzuimbeleid is maatwerk. Er bestaat geen model dat aangeeft: "Als u dit doet en de ander zo handelt, dan gaat het goed". Belangrijk is dat er een verzuimbeleid wordt ontwikkeld dat past bij de organisatie en dat aansluit bij de cultuur van de organisatie.

Vonk Advies heeft een training ontwikkeld waarmee leidinggevenden meer greep krijgen op het re-integratieproces en in staat zijn het beïnvloedbaar verzuim terug te dringen.


Doelstellingen van de training

  • Kunnen werken met re-integratieplannen
  • Formuleren van een verzuimprotocol passend bij de organisatie
  • Ondersteuning bij de implementatie van het protocol
  • Inzicht in de eigen rol, positie, verantwoordelijkheden, stijl en benodigde kennis
  • Kennis van het wettelijk kader

Inhoud en werkwijze

Eerste bijeenkomst
Aan de hand van zelf ingebrachte praktijksituaties over verzuimende medewerkers oefenen deelnemers met het maken van re-integratieplannen. Een plan is opgebouwd uit verschillende items die voor de re-integratie belangrijk zijn. Deze items worden behandeld op inhoud, belangrijkheid en onderlinge afstemming. Aan de hand van de items maakt u afspraken. Deze afspraken legt u vast in een stappenplan en toetst u, voor de volgende bijeenkomst, op haalbaarheid en resultaat.

Tweede bijeenkomst
De haalbaarheid en het resultaat van de plannen worden besproken. De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen gedurende het reïntegratieproces worden belicht. Mogelijke knelpunten in de werkwijze worden helder met als uiteindelijk doel een door alle betrokkenen geaccepteerde re-integratieprocedure. Deze procedure wordt voor de derde bijeenkomst door de leidinggevenden verwerkt in een protocol. In het protocol wordt de preventieve aanpak en de re-integratieprocedure beschreven vanaf de eerste ziektedag tot en met de evaluatie na de volledige re-integratie.

Derde en eventueel vierde bijeenkomst
Het protocol wordt besproken en vastgesteld. Om de gewenste werkwijze te kunnen
realiseren worden afspraken gemaakt over de voorwaarden, de strategie en over de benodigde vaardigheden voor alle aktoren tijdens het gehele re-integratieproces.


Groepsgrootte, dagdelen en frequentie

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van drie en half uur.
De frequentie is éénmaal per maand.
De maximale groepsgrootte is tien deelnemers.


De ervaring van Vonk Advies in branches en sectoren

Wij hebben vooral ervaring in branches en sectoren als: onderwijs, gemeenten, stadsdelen, gezondheidszorg en dienstverlenende profit- en not-for-profitorganisaties.

klik hier om naar boven te gaan

home, contact, over Vonk Advies,informatie over trainingen en procesbegeleiding